Referat Diabetesforeningen Lokalforeningen København Generalforsamling onsdag  19.2.20

kl. 17.30 afholdt i Prismen, Holmbladsgade 71, 2300 København S

1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning v/Einar Eriksen

Aktiviteter 2019

Motivationsgrupperne i Københavns Kommune (Paul Sørensen)

Cykelhold (Paul Sørensen

Diabetescaféer (Frits Skov Iversen)

Golf (Mark Wojpdylo)

3.

Gennemgang og godkendelse af regnskab (Kirsten Hostrup-Pedersen)

4.

Behandling af indkomne forslag. Forslag til vedtægtsændringer fra Karin Rue

5.

Aktivitetsplan 2020

6.

Samarbejdet med Center for Diabetes. (Einar Eriksen)

7

Valg til bestyrelse:

o

Eva Lyhne Damgaard er på valg. (genopstiller)

o

Frits Skov Iversen er på valg. (genopstiller)

o

Paul Sørensen er på valg. (genopstiller)

o

Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges 1. og 2. suppleant

o

Valg af kritisk revisor. Viggo Poulsen – Gentofte lokalforening (nyvalg)

8.

Eventuelt

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Han fortalte om diabetes i h.t. det viste oplæg i power point.

Pkt. 1. Valg af dirigent

EE foreslog Einar Bolt, som blev valgt.

EB konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Han fortalte om diabetes i h.t. det viste oplæg i power point.

endvidere, at der blev skrevet referat af ELD og fore-

slog, at der blev valgt stemmetællere: KH blev sammen med Kurt.

Pkt. 2. Bestyrelsens

Vi p.t. har 4534 medlemmer. Vi har 301 følgere på facebook, og

Beretning v/EE

nyhedsbrevet udsendes til 118, opfordrer til at man melder sig, så

man bliver oplyst om foreningens aktiviteter.

Lokalforeningen har afholdt foredrag for sosu-assisrenter. Har været

20 gange hos CFD for at orientere om Lokalforeningen. Vi afholder

cafémøder den 1. mandag i måneden. Har afholdt 6 bestyrelses-

møder siden sidste generalforsamling. Holder løbende møder med CFD

EE oplyste, at vi i året har haft mange aktiviteter, bla en bowlingefter-

middag i Valby, Sjælø Rundt (35 km), Byvandring på¨Vesterbro, Sund-

hedsdag på Amager, besøg på Hvidøre, Verdens Diabetes Dag med

koncert i Arbejdermuseet. Kulturhavnsfestival samt et kursus i livs-

reddende førstehjælp. Desuden Bankospil.

Moivationsgrupper

Ved Paul Sørensen

Kulturhavn Festival 23-25 august 2019. Opsporing i samarbejde med

Ungegruppen. Fortalte, at vi er med i 2020, hvor den findër sted

28-30 august på Islands Brygge.

Cykling i København starter igen i foråret og Sjælsø rundt 7/6-20.

Motivationsgrupperne med Sund mad og Motion finder sted på

Østerbro, Vesterbro, Nørrebro, Vanløse og Amager.

Cafémøder ved Frits Skov Iversen

Møderne finder sted i et samarbejde med CfD og en arbejdsgruppe

på 7 personer.

Der er forskellige emner med fagpersoner. Mødet om tarmflora var en

”Sællert”. Vi ønsker at gøre noget for pårørende også

Golf  ved Mark Wojpdyla

Han fortalte, at golfen var startet for 2 år siden, og de spiller 2 gange

om ugen i City Golf Klubben.

Fortalte endvidere, at de spiller udendørs og indendørs fodbold samt

floorball.

Debat og spørgsmål fra salen.

 

De fleste ting gik på sundhedshusene og tidspunkter for arrangementer

Generalforsamlingen tog de afgivne beretninger til efterretning.

Pkt. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab (Kirsten Hostrup-Petersen

Det underskrevne regnskab var omdelt på bordene.

KHP kommenterede hovedtallene, som blev vist på lærred i power

point.

Der kom spørgsmål til forskellen på indtægt og udgift, og §18 midler.

Dertil oplyste KHP, at vi bruger penge som tilskud til vore sociale

arrangementer. Og Jazz blev flyttet fra 2018 til 2019.

KHP oplyste, at § 18-midler gives til det vi søger på, og denne gang

var der søgt på dygtiggørelse af instruktører

Regnskabet blev taget til efterretning.

Pkt. 4. Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændring fra Karin Rue

Det indsendte forslag vist i power point på lærred, og Karin begrundede

ændringer i § 4, § 5, stk 3, 4 og 6, § 6, § 8 9 og 12.

Karin blev gjort opmærksom på, at hun havde lavet ændringer til

de standardvedtægter på Dfs hjemmeside og ikke Lokalforeningens

vedtægter.

Der var en livlig debat, hvor der også blev inddraget en diskussion

om den nylig indførte datalov, og peronoplysninger, udsendelse af

mails.

EE kommenterede vedr. udsendelse af beretning, at det kunne finde

sted på mail, men udelukker at udsende regnskabet forud for gene-

ralforsamlingen.

Dirigenten spurgte Karin om hun ønskede afstemning om hver enkelt

§ eller man kunne tage afstemningen samlet.

Afstemningen blev foretaget samlet. Afstemningen viste 28 for, 22

imod og 1 for hverken for eller imod.

Dermed er forslaget faldet, da der kræves 2/3 som stemmer for.

Antal stemmeberettigede blev opgivet til 56.

Pkt. 5. Aktivitetsplan for 2020

EE forelagde følgende:

Januar

Besøg hos Sahva 18 personer deltog, kan gentages

Februar

Generalforsamling 19.2.20

Marts

Regionsmøde

April

Fagligt arrangement i samarbejde med Steno

13. maj

Byvandring på Christianshavn 2½ km

16. maj

Repræsentantskabsmøde

7. juni

Sjælsø Rundt

Juli

Ferie

28-30.8

Kulturhavn Festival

September

Skrabelods salg og evt. rundvisning i blå hal Radiohuset

Oktober

Fagligt arrangement evt. med Allan Flyvbjerg

November

Verdens Diabetesdag

December

Julearrangement Banko

Under forelæggelsen fik ELD ordet for at forelægge et nyt forslag

til et madkursus, hvor man tager hensyn til anti inflammatorisk mad.

Forsamlingen gav tilslutning hertil

Pkt. 6. Samarbejdet med Center for Diabetes v/Einar Eriksen

Han fortalte, at sundhedshuse skal spredes ud over hele landet p.t.

findes det kun i København.

Koordineringsgruppen består af CfD, Lokalforening og Diabetesfor-

ening, som samarbejder med Københavns Kommune.

Vi skal nu have vort eget rum, samt et hjørne med opslagstavle, vi

skal være der 1 gang om ugen.

Hjerte- og diabetesforeningen bliver slået sammen og Charlotte bliver

leder af begge dele i de næste 3 år. Så forventer man, at et nyt hus

bliver færdigt på Nørrebro.

Vor aftale med Københavns kommune er blevet forældet og skal for-

nys. Vi ønsker at Centret skal være fødekæde til DF.

Pkt. 7. Valg af bestyrelse

Eva Lyhne Damgaard

genopstiller

Frits Skov Iversen

genopstiller

Paul Sørensen

genopstiller

Erling Hornslien

nyvalg

Enok Højgård

nyvalg

Claus Røhrmann

nyvalg

Efter skriftlig afstemning var Paul, Eva og Claus valgt til bestyrelsen.

for en 2 årig periode.

Suppleanter

Frits Skov Iversen

Erling Hornslien

Inge Madsen

Enok Højgård

Henrik Erin-Petersen

Efter skriftlig afstemning var Frits valgt som 1. suppleant og

Inge Madsen som 2. suppleant

Viggo Poulsen blev valgt til kritisk revisor

Pkt.10. Eventuelt

Intet

Spisningen blev taget midt i generalforsamlingen, hvilket gav lidt uro.

Dirigenten takkede for generalforsamlingens aktive rolle med en livig debat. Og takkede

for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede 21.50

Referent

Dirigent

Eva Damgaard 29.02.2019

Einar Bolt